ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Vitafoam Magyarország Kft.
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. Fogalmak
A jelen általános szerződési feltételekben („jelen Feltételek”) és a Megrendelés Visszaigazolásban használt alábbi szavak, kifejezések és rövidítések az alábbi jelentéssel bírnak:
„Bizalmas Információ” alatt értendő bármely és minden olyan információ, mely természeténél fogva bármilyen formában, szóban vagy írásban, olvashatóan vagy gép felhasználásával olvashatóan vagy bármely egyéb formában tudomásra jutott, ideértve különösen, de nem kizárólag a know-how-t, algoritmusokat, módszereket, specifikációkat, műszaki dokumentációt, vagy kereskedelmi, pénzügyi, költséggel, árazással vagy marketinggel kapcsolatos információt.
„Szállítási Cím” alatt értendő a Vevő által a Megrendelésben megadott postázási cím.
„Megrendelés” alatt értendő a Vevő által tett és a Vitafoam által átvett megrendelés, mely tartalmazza a Vevő ajánlatát a Termékek vagy a Szolgáltatások megvásárlására.
„Megrendelés Visszaigazolás” az a dokumentum, amelyet a Vitafoam a Vevő által küldött Megrendelésre válaszként küld a Vevő részére, és amelyben a Vitafoam a Vevő ajánlatát teljes egészében elfogadja.
„Ár” alatt értendő a Megrendelésben meghatározott Termékek és/vagy Szolgáltatások gyári (ex works) ÁFA nélküli, nettó ára (az Incoterms 2010 alapján).
„Termékek” körébe tartozik bármely hab termék, melyet a Vitafoam szállít Vevő részére a Szerződés és jelen Feltételek rendelkezéseinek megfelelően.
„Felek” a Vitafoam, mint eladó és a Vevő.
„Szolgáltatások” körébe tartozik bármely olyan szolgáltatás, melyet a Megrendelés tartalmaz és a Megrendelés Visszaigazolásban elfogadásra kerül.
„Vitafoam” alatt a Vitafoam Magyarország Gyártó Kft. (7030 Paks, 8806/2 hrsz., közösségi adószám: HU13124982) értendő.
„Írásbeli” forma alatt értendő a faxon, e-mailben és más hasonló módon történő kommunikáció.
1.1 Bármely jelen Feltételekben szereplő hivatkozás egy meghatározott jogszabályra vagy egy meghatározott jogszabály rendelkezésére úgy értendő, hogy a hivatkozás a jogszabály aktuális hatályos szövegére történik és vonatkozik annak módosításaira, újraszabályozására, kiegészítésére és a hivatkozott jogszabály hatálya alatt a jogszabály alapján született alárendelt jogszabályokra is.
1.2 Jelen Feltételek fejezeteinek címei csak kényelmi szempontokat szolgálnak, az Feltételek és a fejezetek értelmezését nem befolyásolhatják.
1.3 Bármely személyekre történő hivatkozás alatt értendőek szervezetek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok.
1.4 Bármely kifejezés, melyet az „ideértve”, „beleértve”, „különösen” vagy bármely hasonló kifejezés vezet be, példálózó jellegűnek tekintendő, melynek tartalma nem korlátozódik az utána következő kifejezésekre.
1.5 Amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik bármely kifejezés, melyet az Incoterms 2010 meghatároz, azonos jelentéssel bír a jelen Feltételekben is, az Incoterms 2010 és jelen Feltételek közötti bármely ellentmondás esetén azonban a jelen Feltételek rendelkezései alkalmazandóak.

2. Megrendelés és Szerződés
2.1. Bármely, a Vevő által kiállított Megrendelés ajánlatnak minősül a Termékek vagy Szolgáltatások jelen Feltételek szerinti megvásárlására, mely a Vitafoam általi elfogadástól függ. Szerződés csak akkor jön létre a Felek között, ha a Vitafoam a Vevő vételi ajánlatát Írásban elfogadta (Megrendelés Visszaigazolás). Felek eltérő megállapodása hiányában a Megrendelés és a Megrendelés Visszaigazolás hozza létre a Szerződést a Felek között, továbbá jelen Feltételek is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Vevő általi Megrendelés egyidejűleg a jelen Feltételeknek történő feltétel nélküli alávetést és jelen Feltételek Vevő általi elfogadását is jelenti. A jelen Feltételek és a Szerződés közötti ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései alkalmazandók. A Megrendelés érvényét veszti, amennyiben jelen Feltételek alapján a Vitafoam a Megrendelés keltétől számított hét (7) napon belül azt Írásban és feltétel nélkül el nem fogadja. A Megrendelés Vevő általi bármely módosítása új Megrendelésnek minősül. A Megrendelés nem vonható vissza és nem módosítható a Megrendelés Visszaigazolás Vevő általi kézhezvételét követően.
2.2. A mennyiséget (melyet az egyes Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó aktuális minimum rendelési követelmények figyelembe vételével kell meghatározni), a minőséget és a Termékek vagy Szolgáltatások leírását jelen Feltételeknek megfelelően a Megrendelésben egyértelműen meg kell határozni.
2.3. A Szerződés felülír, hatálytalanít és kizár minden olyan ellentmondó feltételt, mely a Felek közötti kommunikációban szerepelt vagy melyre a Szerződés megkötését megelőzően hivatkozás történt. Jelen Feltételek módosítása, kiegészítése vagy szűkítése csak akkor köti a Feleket, ha azt a Vitafoam felhatalmazott képviselője kifejezetten és konkrétan Írásban megerősíti. A Vitafoam elfogadja, hogy a Megrendelések fax vagy e-mail útján érkeznek részére, az e-mail útján történő kommunikációt pedig a Felek a kapcsolattartás megfelelő módjaként fogadják el jelen Feltételek és a Szerződés céljaira.
2.4. Jelen Feltételek kizárják bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását (i) melyeket a Vevő kíván alkalmazni akkor is, ha az ilyen feltételek egy későbbi dokumentumban kerülnek előterjesztésre, vagy céljuk, hogy jelen Feltételek bármelyikét, mely ellentmond nekik kizárják vagy felülírják; vagy (ii) melyeket a Vevő általi elfogadó nyilatkozat vagy ellenajánlat tartalmaz.
2.5. Bármely a Vitafoam, illetve annak alkalmazottai vagy ügynökei által a Vevő, annak alkalmazottai vagy ügynökei részére adott tanács vagy ajánlás a Termékek tárolásával, alkalmazásával vagy felhasználásával kapcsolatban, melyet a Vitafoam nem erősít meg Írásban csak a Vevő saját felelősségére követhető, ennek megfelelően a Vitafoam nem felel a nem megerősített ilyen tanácsokért vagy ajánlásokért.
2.6. A Vitafoam fenntartja a jogot, hogy módosítsa a Termékek vagy Szolgáltatások specifikációit, amennyiben az jogszabályi vagy egyéb EU előírásoknak történő megfelelés érdekében szükséges, azzal, hogy az ilyen módosítások nem befolyásolják lényegesen a Termékek vagy Szolgáltatások minőségét vagy teljesítményét.

3. A Felek Kötelezettségei
3.1. A Vevőt terheli mindennemű felelősség a Szállítási Címért a számlázással és az adásvételt terhelő ÁFA kötelezettséggel kapcsolatban. A Szállítási Cím kijelölésével a Vevő felelőssé válik a Vitafoam felé azért a tényért, hogy a Termékeket a Szállítási Címre kell Vevő részére leszállítani. A Vitafoam bármely kára, vesztesége vagy költsége, mely ezen kötelezettség Vevő általi megszegéséből ered, Vevő által teljeskörűen megtérítendő.
3.2. A Szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállított Termékek nem küldhetők vissza a Vitafoam előzetes Írásbeli engedélye nélkül. A Vitafoam semmilyen körülmények között nem köteles elfogadni, elszállítani vagy raktározni az ilyen visszaküldött Termékeket. A megfelelő felhatalmazással visszavett visszárukat a Vitafoam telephelyére kell küldeni, azzal, hogy a szállítással kapcsolatban felmerülő költséget és kárveszélyt a Vevő viseli. A visszaküldött Termékek tulajdonosa a Vevő marad, hacsak Vitafoam és a Vevő másképpen nem állapodnak meg.

4. Szállítás
4.1. Amennyiben a Termékek szállításának és/vagy a Szolgáltatások teljesítésének dátuma a Megrendelés megtétele után kerül meghatározásra, a konkrét szállítási dátumról a Vevő köteles a Vitafoamot kellő időben értesíteni.
4.2. A Termékek szállításának vagy a Szolgáltatások teljesítésének dátuma nem minősül a Szerződés lényeges elemének. A Termékek szállíthatók vagy a Szolgáltatások teljesíthetők a Vitafoam által a közösen meghatározott szállítási vagy teljesítési dátum előtt is a Vevő megfelelő értesítése mellett. A szállítás vagy teljesítés helye a Felek eltérő megállapodása hiányában a Vitafoam gyára.
4.3. A Vitafoam fenntartja a jogot, hogy részletekben szállítson és a részteljesítésekre külön számlákat állítson ki. Ilyen esetben az, ha egy vagy több részteljesítés bármilyen okból késedelmesen történik nem jogosítja fel Vevőt arra, hogy a további részteljesítéseket visszautasítsa és a Szerződés teljesítését megtagadja vagy kártérítést követeljen a Vitafoamtól.
4.4. A Megrendelés Visszaigazolásban szereplő mennyiséghez képest legfeljebb 10%-os eltérés a leszállított Termékek mennyiségében nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy a Termékeket visszautasítsa vagy ezen az alapon kártérítést követeljen. Ilyen esetben a Vevő köteles a Termékeket átvenni és a leszállított mennyiség ellenértékét megfizetni.
4.5. A Termékek bármely szállítmányának mennyiségét a Vitafoam feladáskor rögzíti, mely teljes bizonyító erővel rendelkezik a Vevő által átvett mennyiség tekintetében kivéve, ha Vevő annak ellenkezőjét megfelelően nem bizonyítja.
4.6. Amennyiben a szállítást vagy teljesítést a Vevő nem fogadja el vagy az a Vevő kérésére késedelmesen történik vagy felfüggesztésre kerül, a Vitafoam azután, hogy értesítette a Vevőt arról, hogy kész szállítani, saját döntése alapján jogosult
(i) a Szerződést teljesítettnek minősíteni és a Termékeket raktárában elhelyezni. Ilyen esetben a szállítást vagy teljesítést megtörténtnek kell tekinteni a számla kiállítása, az Ár megfizetése és a kárveszély átszállása tekintetében. A Termékek tárolásának és a biztosításának indokolt költségei Vevőt terhelik.
vagy
(ii) eladni a Termékeket az elérhető legjobb áron és az indokolt raktározási és eladási költségek levonása után a Szerződés szerinti Áron felüli bevételt Vevőnek jóváírni vagy a Szerződés szerinti Árhoz képest felmerült negatív különböztet Vevőre terhelni.
4.7 A Vitafoam bármilyen jellegű felelőssége a Termékek le nem szállításáért a Termékek megfelelő időn belül történő kicserélésére vagy a le nem szállított termékek erejéig fedezetet nyújtó jóváíró számla kiállítására korlátozódik
4.8 A Vevő nem köteles a Vitafoam részére visszaküldeni a Termékek bármilyen csomagolását, akár elfogadásra kerültek a Termékek Vevő által, akár nem. Ha azonban a Termékeket a Vevő visszaküldi, felel a Termékek megfelelő csomagolásáért (ideértve különösen a víz/nedvesség elleni védelmet).
4.9 Bármely, a Termékek elkészítéséhez készített vagy vásárolt eszköz, minta és egyéb, mely az elkészítéshez szükséges, a Vitafoam tulajdonában marad abban az esetben is, ha azok árát Vevőnek, mint megtérítendő költséget felszámították.

5 Reklamáció
5.1 Amennyiben a szállítás vagy a teljesítés gyártelepi alapon történik a Vevő köteles a Termékek minőségének és mennyiségének Vitafoam üzemében történő ellenőrzésének érdekében megtenni a szükséges lépéseket a Termékek elszállítását megelőzően. A Vitafoam nem tartozik felelősséggel a Vevő olyan igényéért, amelyet Vevő a Termékek elszállítását követően támasztott a Termékekkel kapcsolatos olyan hibára hivatkozva, amely az elszállítás előtti megvizsgálás során felismerhető lett volna, vagy amely a szállítás során keletkezett kárral kapcsolatos.
5.2 Amennyiben a szállítás vagy a teljesítés nem gyártelepi alapon történik a Vevő a szállítmány átvételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni a Termékeket.
5.3 A Vitafoamot csak abban az esetben terheli felelősség a nemteljesítésért, a Termékek részleges megsemmisüléséért vagy károsodásáért, vagy bármely olyan igényért, amely azért merül fel, mert a Termékek nem szerződésszerűek, ha az ilyen igényekről a Vevő Írásban értesíti a Vitafoamot (és a nemteljesítés vagy a részleges megsemmisülés vagy károsodás esetén a fuvarozót is, ha a szállítás nem a Vitafoam saját eszközeivel történt):
(i) a leszállítástól számított tíz (10) napon belül a részleges megsemmisülés vagy károsodás esetén, vagy ha a Termékek nem szerződésszerűek; vagy
(ii) a számla keltétől számított hét (7) napon belül nemteljesítés esetén.
Vitafoam Magyarország Kft.
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
2 – 2
5.4 további felelősség nem terheli sem Vevő vagy bármely más személy irányában az ilyen nemteljesítés, részleges megsemmisülés vagy károsodás miatt.
5.5 Amennyiben Vevő elmulasztja a fenti 5.3 pont szerinti értesítés megtételét, úgy kell teinteni, hogy a Termékek a Szerződés követelményeinek mindenben megfelelnek, s Vevő azokat köteles azokat elfogadni és azok ellenértékét megfizetni.

6 Ár
6.1 A Vitafoam fenntartja a jogot, hogy bármely időpontban a szállítás vagy teljesítés előtt módosítsa a Termékek vagy Szolgáltatások árát a Vevőhöz intézett Írásbeli értesítéssel, figyelembe véve az alapanyagok, munkaerő, szolgáltatások vagy árfolyam-ingadozás miatti költségnövekedést, vagy a gyártás vagy szolgáltatások költségeinek bármely egyéb emelkedését, mely befolyással van az árra és melyek a Vitafoam irányításán kívül esnek.

7 Fizetési Feltételek
7.1 A Termékek vagy Szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése a szállítást vagy teljesítést követően kiállított számlán meghatározott napon esedékes, amennyiben ilyen nap a számlán meghatározásra került, amennyiben pedig nincs ilyen nap meghatározva, a szállítás vagy teljesítés hónapját követő hónap 20. napján esedékes a teljesítés.
7.2 A Vitafoamnak jogában áll a számlák scannelt példányait e-mail útján megküldeni Vevő részére, Vevő a számlák ilyen módon történő kézbesítését elfogadja.
7.3 A Vevő nem jogosult a számlákkal szemben beszámítással élni semmilyen összegben és semmilyen jogcímen.
7.4 A Vevő által eszközölt fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha annak összegét a Vitafoam bankszámláján jóváírták (illetve a pénztárban történő készpénzfizetés esetén a fizetési igazoláson szereplő napon).
7.5 A Vevő nem jogosult a Szerződésből eredő jogai vagy kötelezettségei harmadik személy részére történő átruházására a Vitafoam előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
7.6 A Vitafoam fenntartja a jogot, hogy bármikor saját döntése értelmében megfelelő biztosítékot követeljen a fizetésre mielőtt további megrendeléseket fogadna el, illetve szállítaná a Termékeket vagy teljesítené a Szolgáltatásokat (vagy azok részét).
7.7 Amennyiben az Ár megfizetése részletekben történik, vagy ha a Vevő beleegyezett abba, hogy a Termékek meghatározott mennyiségeit meghatározott időpontokban vegye át, akkor a Vevő általi fizetési késedelem bármely esedékes részlet tekintetében vagy a Vevő mulasztása a Termékek bármely hátralékos mennyiségére vonatkozó szállítási utasítások megadása tekintetében a teljes hátralékos Árat esedékessé és azonnal fizetendővé teszi.
7.8 A Vitafoam fenntartja a jogot a késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat felszámítására a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott irányadó alapkamatnak a késedelem első napján érvényes mértéke kétszeresének megfelelő mértékben (amennyiben a késedelmi kamat mértékét jogszabály eltérően nem állapítja meg). Amennyiben a tartozás forinttól eltérő devizában merül fel a késedelmi kamat a deviza országában a központi bank által meghatározott irányadó alapkamatnak a késedelem első napján érvényes mértéke kétszeresének megfelelő mértékben fizetendő a Vevő által (amennyiben a késedelmi kamat mértékét jogszabály eltérően nem állapítja meg). A késedelmi kamat napi szinten számítandó fel a fizetés számlán megjelölt esedékességét követő naptól a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig.

8 Kárveszély és Tulajdonjog
8.1 A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a kárveszély a leszállítással száll át Vevőre.
8.2 A Termékek feletti tulajdonjog a teljes Ár kiegyenlítésével száll át a Vitafoamról Vevőre. Ameddig a Vitafoam a Termékek tulajdonjogát fenntartja a Vevő nem jogosult a Termékek további felhasználására vagy harmadik személyek részére történő értékesítésére. Ezen kötelezettségei megszegése esetén Vevő köteles a Vitafoam ennek eredményeként felmerült minden kárát megtéríteni.

9 Szavatosság
9.1 A Vitafoam szavatol azért, hogy a Termékek megfelelnek a Termékek eladására és/vagy gyártására vonatkozó EU sztenderdeknek és a magyar előírásoknak és szabályozásoknak.
9.2 A Vitafoam szavatol azért, hogy a Szolgáltatásokat megfelelően képzett és gyakorlott szakemberek teljesítik.
9.3 A Vitafoam a fenti 9.1 és 9.2 pontokban meghatározottakon kívül semmilyen egyéb szavatosságot nem vállal és azért nem tartozik felelősséggel.
9.4 A Vitafoam nem tartozik felelősséggel Vevő felé, továbbá magatartása nem tekintendő szerződésszegőnek, ha a késedelme vagy a szerződés, illetve a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely kötelezettsége nem teljesítése általa elháríthatatlan, ellenőrzésén kívül eső okból ered. Az előbb említett események körének korlátozása nélkül ilyennek tekintendőek például az alábbiak:
(i) Vis major, robbanás, árvíz, vihar, tűzeset vagy baleset;
(ii) háború vagy háborús fenyegetés, szabotázs, felkelés, civil engedetlenség;
(iii) a kormány vagy helyi hatóságok által alkotott bármilyen jellegű jogszabály, korlátozás, rendelet, szabályozás, tiltás vagy intézkedés;
(iv) import- vagy exportkorlátozások, embargó;
(v) sztrájk, munkáskizárás vagy egyéb ipari cselekmény vagy kereskedelmi vita;
(vi) az alapanyagok, munkaerő, üzemanyag, alkatrészek vagy eszközök beszerzésével kapcsolatos nehézség;
(vii) áramkimaradás vagy az eszközök meghibásodása.
9.5 A Termékek használata és felhasználása a Vevő kizárólagos felelőssége körébe tartozik és úgy kell tekinteni, hogy a Vevő elvégzett minden szükséges tesztet annak érdekében, hogy megállapítsa, a Termékek megfelelnek az általa kívánt célra és felhasználásra.
9.6 Amennyiben a Vevő a Termékeket saját termékéhez („Saját Termék”) használja fel, akár eredeti állapotában akár bármely egyéb feldolgozott formában, biztosítania kell, hogy a Vitafoam által a Termékek mellé adott tájékoztatások és használati utasítások megfelelően alkalmazandóak a Saját Termékre is és azokról a Saját Termék vásárlóját tájékoztatta a Saját Termék csomagolásán és/vagy címkéjén és/vagy használati utasításában, amelyik ezek közül a legalkalmasabb az ilyen tájékoztatás megtételére. Amennyiben ezen előírásnak a Vevő nem felel meg, abban az esetben a Vitafoam semmilyen mértékben nem felel a Vevő felé a Saját Termék által bármilyen személynek okozott bármely kárért és a Vevő köteles megtéríteni a Vitafoam teljes kárát a Vitafoammal szemben harmadik személy által érvényesített, a Saját Termék részét képező Termékekkel kapcsolatos esetleges kártérítési igény kielégítése címén a Vitafoam által fizetett kártérítés összegét is.

10 Bizalmas Információ
10.1 Egyik fél sem hozhat harmadik személy tudomására semmilyen jellegű, a másik féltől tudomására jutott Bizalmas Információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
10.2 A Felek megegyeznek, hogy a Bizalmas Információkat munkavállalóik részére csak a legkisebb szükséges mértékben bocsátják rendelkezésre.
10.3 Jelen 10. pont ellenére bármelyik Fél jogosult Bizalmas Információk rendelkezésre bocsátására (i) biztosítói és szakmai tanácsadói részére; vagy (ii) bármely harmadik fél részére, amennyiben a kormány vagy jogszabályok által előírt kötelezettsége teljesítéséhez ez szükséges, feltéve, ha a Fél legfeljebb két (2) munkanapon belül előzőleg értesíti a másik Felet és minden ésszerű lépést megtesz az együttműködés érdekében azért, hogy az érintett fél – amennyiben arra lehetősége van – jogi védelmet keressen az információ kiszolgáltatásának kötelezettségével szemben.

11 Elállás
11.1 Amennyiben:
(i) a Vevő nem fogadja el a Termékeket vagy Szolgáltatásokat vagy azok bármely részét;
(ii) a Vevő bármely összeget nem fizet meg a Vitafoam részére;
(iii) a Vevő nem teljesíti bármely, a Szerződésből vagy a Vitafoam és a Vevő között fennálló bármely más szerződésből eredő kötelezettségét;
(iv) az alábbi események bármelyike bekövetkezik:
a. a Vevő csődeljárás alá kerül vagy felszámolását elrendelik; vagy
b. a Vevő tevékenységének felhagyásával fenyeget, vagy azzal fel is hagy; vagy
c. a Vevő a még kifizetetlen Termékeket megterheli; vagy
(v) a Vitafoam jogosan úgy véli, hogy a fenti (iv) pontban meghatározottak bármelyikének bekövetkezése várható a Vevővel kapcsolatban és erről a Vevőt megfelelően értesíti,
a Vitafoam saját döntése alapján bármely egyéb jogától vagy igényétől függetlenül a Vevő részére küldött Írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Vitafoam és a Vevő között fennálló valamennyi Szerződést részben vagy teljes egészében, vagy jogosult (a Vitafoamnak a Szerződés későbbi megszüntetéshez való jogától függetlenül, amennyiben a későbbiekben a Vitafoam a megszüntetés mellett dönt) Írásbeli értesítést követően azonnali hatállyal felfüggeszteni a Termékek további szállítását vagy a Szolgáltatások további teljesítését, melyből eredően semmilyen felelősség nem terheli Vevő irányába, amennyiben pedig a Termékek vagy Szolgáltatások leszállításra vagy teljesítésre kerültek, de azok ellenértékét még nem fizették meg, az Ár azonnal esedékessé és fizetendővé válik bármely korábbi, szerződésbe foglalt ettől eltérő megállapodás ellenére.

12 Vegyes Rendelkezések
12.1 A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem létesít a Felek között társulást, együttműködést, munkáltató-munkavállaló vagy ügynök-megbízó kapcsolatot.
12.2 Jelen Feltételek és a Szerződés azon rendelkezései, melyek célja kifejezetten vagy hallgatólagosan az, hogy a Szerződés megszűnése után is fennmaradjanak, fennmaradnak és továbbra is kötelezik mindkét Felet.
12.3 Bármely lemondás, teljesítési hiba vagy késedelem vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezésének megszegése nem minősül és nem tekinthető a jelen Feltételek vagy a Szerződés alapján fennálló bármely egyéb jogról való lemondásnak.
12.4 Amennyiben jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek minősülne, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezések érvényben és hatályban maradnak.
12.5 Jelen Feltételekre és a Szerződésre, illetve bármely abból eredő ügyre a magyar jog irányadó és a magyar bíróságok bírnak kizárólagos joghatósággal.
12.6 Jelen Feltételek angol és magyar nyelven készültek. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar változat az irányadó.
12.7 A Felek kifejezetten és visszavonhatatlanul megegyeznek abban, hogy kizárják a Bécsi Vételi Egyezmény (Bécs, 1980) alkalmazását a jelen Feltételek és a Szerződés tekintetében