Általános adatkezelési tájékoztató

A Vitafoam Magyarország Kft. (a Vita Vállalatcsoport tagja)
általános adatkezelési tájékoztatója

A Vitafoam Magyarország Kft. (a Vita Vállalatcsoport tagja) (székhely: 7030 Paks, 8806/2. hrsz.,  cégjegyzékszám: 17-09-006137, adószám: 13124982-2-17, telefonszám: +36 (75) 510 128, e-mail: info-vfh@thevitagroup.com; sales@vitahungary.hu, önállóan képviseli: Stachura Tomasz Roland ügyvezető, belső adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége: Imréhné Tóth Mónika pénzügyi igazgató, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben a monika.toth@thevitagroup.com címre küldött e-mail útján, a Vita Vállalatcsoport adatvédelmi tisztviselője: Bridget Groarke, e-mail: bridget.groarke@thevitagroup.com / dataprotection@thevitagroup.com), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy 

 • az adatok kezelését nem önállóan, hanem a Vita Vállalatcsoport végzi,
 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info-vfh@thevitagroup.com; sales@vitahungary.hu e-mail címre, vagy a Vitafoam Magyarország Kft. más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (lásd alább), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Adatkezelés célja:

kapcsolatfelvétel során megadott adatok kezelése

Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név

azonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

üzenet

válaszadás, tájékoztatás

beérkezés időpontja

kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet

 

Adatkezelés célja:

ajánlatkérés

Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az ajánlatkérés során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított (ajánlatkérő, ajánlatadó munkavállaló)

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név

azonosítás

megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha az ajánlatkérő magánszemély

 

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha az ajánlatkérő nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója. A jogos érdek a kapcsolattartásban ölt testet.

a.         ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.

b.         ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

c.         érintett érvényességi időben tett jelzése alapján az érvényességi időn túl is kezelheti az adatokat jogos érdek alapján (pl. auditálás)

beosztás (ha alkalmazható)

azonosítás

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

ajánlat adatai

válaszadás, tájékoztatás

ajánlatadó munkavállaló neve

beazonosítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amelynek célja a későbbi bizonyítás

ajánlatadó elérhetősége

kapcsolattartás

ajánlatadó aláírása

érvényesség, későbbi bizonyítás

 

Adatkezelés célja:

szerződéskötés (megrendelés)

Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki a szerződéskötés (megrendelés) során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított (szerződő természetes személynek minősülő fél, nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója, cégjegyzésre jogosult munkavállaló, kapcsolattartó)

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név

azonosítás

megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a szerződő fél magánszemély

 

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha az érintett a szerződő fél nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója. A jogos érdek a kapcsolattartásban ölt testet.

8 évig a vonatkozó számviteli szabályok alapján

beosztás (ha alkalmazható)

azonosítás

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

szerződés adatai

teljesítés

aláíró fél neve

későbbi bizonyítás

szerződést aláíró munkavállaló neve

beazonosítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amelynek célja a későbbi bizonyítás

képviselő / kapcsolattartó munkavállaló elérhetősége

kapcsolattartás

szerződést aláíró munkavállaló aláírása

érvényesség, későbbi bizonyítás

 

Adatkezelés célja:

teljesítés során történő kapcsolattartás

Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki a teljesítés során történő kapcsolattartás során beazonosított

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

kapcsolattartó neve

azonosítás

megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a kapcsolattartó a szerződő fél magánszemély

 

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha a kapcsolattartó nem természetes személy szerződő fél képviselője, kapcsolattartója. A jogos érdek a kapcsolattartásban ölt testet.

szerződésben 8 évig,

 

külön nyilvántartásban változásig, vagy legkésőbb

teljesítést követő elévülési időben

beosztás (ha alkalmazható)

azonosítás

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

 

Adatkezelés célja:

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

lásd az önéletrajz, motivációs levél, tehát a jelentkezés adatköreit (személyazonosító adatok, tanulmányok stb. adatai)

kiválasztás, valamint  kapcsolattartás

érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

cél megvalósulásáig, vagy külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideig

 

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (7030 Paks, 8806/2. hrsz.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info-vfh@thevitagroup.com; sales@vitahungary.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

A Vita Vállalatcsoport fő felügyeleti hatósága:

Holland adatvédelmi hatóság / Autoriteit Persoonsgegevens

Postai cím: Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Hollandia

Telefon: (+31) – (0) 70 – 888 85 00

Fax: (+31) – (0) 70 – 888 85 01

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us 

Tájékoztatjuk, hogy minden felügyeleti hatóság jogosult a hozzá benyújtott panaszok kezelésére, illetve jogosult a GDPR esetleges megsértése esetén eljárni, ha az ügy tárgya kizárólag egy, a tagállamában található tevékenységi helyet érint, vagy ha kizárólag a tagállamában érint jelentős mértékben érintetteket. Így a magyar hatóság felé is élhet a panasztétel jogával a következő elérhetőségeken: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso 

Lezárva: 2021. szeptember hó 2. napján

                                                                                        Stachura Tomasz Roland ügyvezető

                                                                                   Vitafoam Magyarország Kft. (a Vita Vállalatcsoport tagja)